( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together met with Mrs. Jehona Rexha, Acting Director of the Kosovo Employment Agency.
Returnees and IDPs must have access to the same services and systems as all citizens.
Advancing Together meets regularly with stakeholders to discuss ways of improving our services for non-majority communities.
During the meeting, Mrs. Rexha informed us that the Employment Agency has a proactive approach in bringing together job seekers and employers. Also, according to Mrs. Rexha, in the 2023 work plan, the Agency pays special attention to non-majority communities, including returnees and IDPs.
Advancing Together is UNHCR Kosovo partner organization.
Advancing Together u takua me zonjën Jehona Rexha, Ushtruese e Detyrës së Drejtoreshës në Agjencinë Kosovare të Punësimit.
Të kthyerit dhe PZHBV-të duhet të kenë qasje në shërbimet dhe sistemet e njejta si të gjithë qytetarët.
Advancing Together takohet rregullisht me palët e interesuara për të diskutuar mënyrat e përmirësimit të shërbimeve tona për komunitetet joshumicë.
Gjatë takimit, Znj. Rexha na njoftoj se Agjencia e Punësimit ka qasje proaktive në vënien në kontakt të punëkërkuesve dhe punëdhënësve. Po ashtu, sipas Znj. Rexha, në planin punues të vitit 2023, Agjencia I kushton fokus të veçantë komuniteteve joshumicë, përfshirë këtu të kthyerit dhe PZHBV-të.
Advancing Together është organizatë partnere e UNHCR Kosovo.
Advancing Together se sastao a gospođom Jehona Rexha, vršilac dužnosti direktora Kosovske agencije za zapošljavanje.
Povratnici i interno raseljena lica moraju imati pristup istim uslugama i sistemima kao i svi građani.
Advancing Together se redovno sastaje sa svim akterima kako bi razgovarali o načinima poboljšanja naših usluga za nevećinske zajednice.
Tokom sastanka gđa. Rexha nas je obavestila da Zavod za zapošljavanje ima proaktivan pristup kad je u pitanju kontaktu izmedju tražilaca posla i poslodavaca. Takođe, prema rečima gđe. Rexža, u planu rada za 2023. Agencija posebnu pažnju posvećuje nevećinskim zajednicama, uključujući povratnike i interno raseljena lica.
Advancing Together je UNHCR Kosovo partnerska organizacija.