( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together (AT) partner organization of UNHCR Kosovo, met with the Human Resources Manager at “𝗮𝗸𝘀 𝗳𝗼𝗼𝗱𝘀” in Gjilan/Gnjilane – Food Production Company as part of advocacy activities with the private sector for the involvement of returnees and internally displaced persons, especially women, mostly favored for employment in the food industries.

——————————————

Advancing Together (AT) organizatë partnere e UNHCR Kosovo në Kosovë, u takua me Menaxherin e Burimeve Njerëzore në “𝗮𝗸𝘀 𝗳𝗼𝗼𝗱𝘀” – Kompani e Prodhimit të Ushqimeve në Gjilan si pjesë e aktiviteteve të avokimit me sektorin privat për përfshirjen e të kthyerve dhe personave të zhvendosur brenda vendit, veçanërisht gratë si më të favorizuara për punësim në industritë ushqimore.
——————————————

Advancing Together (AT), partnerska organizacija UNHCR Kosovo na Kosovu, sastao se sa menadžerom ljudskih resursa u “𝗮𝗸𝘀 𝗳𝗼𝗼𝗱𝘀” – Preduzeće za proizvodnju hrane u Gnjilanu u okviru aktivnosti zagovaranja sa privatnim sektorom za uključivanje povratnika i interno raseljenih lica, posebno žena, kao najprikladnijena za zapošljavanje u prehrambenoj industriji.