( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together (AT) signed Memorandums of Cooperation with the mayors of four municipalities, namely Gjilan, Klina, Graçanica and Novobërda to cooperate in the implementation of the Project “Be My Partner for Welfare”, which will be implemented by Advancing Together and financed by the Mission of the United Nations in Kosovo.
The project envisages the strengthening of communication between the communities and the authorities in the respective municipalities to address the needs of the communities, the improvement of their well-being through community-based projects as well as the capacity building in the respective municipalities to provide more efficient services.

Advancing Together (AT) nënshkroi Memorandume të Bashkëpunimit me kryetarët e katër komunave, përkatësisht Gjilanit, Klinës, Graçanicës dhe Novobërdës për të bashkëpunuar lidhur me zbatimin e Projektit “Bëhu Partneri Im për Mirëqenie”, i cili do të zbatohet nga Advancing Together e financuar nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë.

Projekti parasheh forcimin e komunikimit në mes të komuniteteve dhe autoriteteve në komunat përkatëse për t’I adresuar nevojat e komuniteteve, përmirësimin e mirëqenies së tyre përmes projekteve të bazuara në komunitet si dhe ngritjen e kapaciteteve në komunat përkatëse për të ofruar shërbime më efikase.

Advancing Together (AT) potpisao je memorandume o saradnji sa gradonačelnicima četiri opština, Gnjilane, Klina, Gračanica i Novo Brdo, za saradnju u realizaciji projekta „Budi Moj Partner za Dobrobit“, koji će implementirati Advancing Together, a finansira Misija Ujedinjenih Nacija na Kosovu.

Projekat predviđa jačanje komunikacije između zajednica i vlasti u odgovarajućim opštinama kako bi se odgovorilo na potrebe zajednica, poboljšanje njihovog blagostanja kroz projekte zasnovane na zajednici, kao i izgradnju kapaciteta u odgovarajućim opštinama kako bi se pružale još efikasnije usluge.