( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Within the Project “Be My Partner for Welfare”, financed by the United Nations Mission in Kosovo and implemented by Advancing Together (AT), which aims to improve the well-being of communities through the implementation of community based projects, AT supplied the elementary school “Rados Tosic” in Videjë/Vidanje, Klinë/a with electronic equipment and a table for table tennis. The students and staff of the school welcomed the support provided through this project.
Në kuadër të Projektit “Bëhu Partneri Im për Mirëqenie”, i financuar nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe zbatuar nga Advancing Together (AT), i cili ka për qëllim përmirësimin e mirëqenies së komuniteteve përmes implementimit të projekteve të bazuara në komunitet, AT furnizoi me pajisje elektronike dhe tavolinë pingpongu shkollën fillore “Radosh Toshiç” në Videjë, Klinë. Nxënësit dhe stafi i shkollës mirëpritën mbështetjen e ofruar përmes këtij projekti.
U okviru Projekta „Budi Moj Partner za Blagostanje“, koji finansira Misija Ujedinjenih Nacija na Kosovu, a sprovodi Advancing Together (AT), a koji ima za cilj da unapredi blagostanje zajednica kroz implementaciju projekata zasnovanih na zajednici, AT je isporučila elektronsku opremu i stol za stolni tenis za osnovnu školu „Radoš Tošić” u Vidanje, Klina. Učenici i osoblje škole pozdravili su podršku pruženu kroz ovaj projekat.