( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together (AT), UNHCR’s partner organization, was part of the networking meeting organized by the OSCE which aimed to promote equal access to employment opportunities for returnees and internally displaced women as well as improving their social and economic integration.
Advancing Together (AT), organizatë partnere e UNHCR-së, ishte pjesë e takimit rrjetëzues organizuar nga OSBE-së i cili kishte për qëllim promovimin e çasjes së barabartë në mundësitë e punësimi për gratë e kthyera dhe të zhvendosura mbrenda vendit, si dhe përmirësimit të integrimit social dhe ekonomik të tyre.
Unapredimo zajedno (AT), partnerska organizacija UNHCR-a, bila je deo sastanka umrežavanja koji je organizovao OEBS koji je imao za cilj promovisanje jednakog pristupa mogućnostima zapošljavanja za povratnice i interno raseljene žene, kao i poboljšanje njihove društvene i ekonomske integracije.