( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together (AT), a UNHCR Kosovo partner organization, advocated with KEDS to secure the cables at the electrical pole, expressed as a security concern for the residents of the Serb returnee community in the village of Dragolec/Dragolevac, Istog/Istok municipality. Thanks to KEDS Energy, the cables have been repaired and families now feel safer.
—————————–
Advancing Together (AT), organizatë partnere e UNHCR Kosovo, avokoi me KEDS për rregullimin e kabllove në shtyllën elektrike, të ngritur si shqetësim sigurie për banorët e komunitetit të kthyer serb në fshatin Dragolec, komuna e Istogut. Duke iu falënderuar KEDS Energy, kabllot janë rregulluar dhe familjet tani ndjehet më të sigurta.
—————————–
Advancing Together (AT), partnerska organizacija UNHCR Kosovo je posredovao kod KEDS-a za pričvršćivanje kablova na električni stub, izneta kao bezbednosna zabrinutost za stanovnike povratničke srpske zajednice u selu Dragolec, opština Istok. Zahvaljujući KEDS Energy, kablovi su popravljeni i porodice se sada osećaju sigurnije.