( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
AT and members of the Roma community in Plemetin discussed about opportunities for employment and professional training. The collaboration aims to improve the economic conditions of this community, in the village of Plemetin, Obiliq municipality.
Advancing Together is a partner organization of UNHCR.
AT dhe pjesëtarë të komunitetit Rom në Plemetin diskutuan mbi mundësitë për punësim dhe trajnime profesionale. Bashkërisht synohet tȅ përmirësohen kushtet socio – ekonomike të këtij komuniteti, në fshatin Plemetin të komunës së Obiliqit.
Advancing Together është organizatë partnere e UNHCR-së.
AT i pripadnici romske zajednice u Plemetin razgovarali su o mogućnostima zapošljavanja i stručnog usavršavanja. Ova saradnja ima za cilj da poboljša ekonomske uslove ove zajednice u selu Plemetin, opština Obilić.
Advancing Together je partnerska organizacija UNHCR-a.