( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together (AT) as a partner organization of UNHCR and implementer of Vocational Training component ; within the program “Multi-Partner Trust Fund” #MPTF, has distributed Certificates to ten girls/women from Roma, Ashkali communities and Egyptians from the municipality of Pejë/ Peć, who have completed Vocational Training in the field of Pastry Basics .
This training aims to improve the economic situation, social inclusion and their easy reintegration into society. The whole process during this training held by SIGMA BMC, has passed successfully and all participants have expressed gratitude and appreciation for the opportunity to be part of this training.
“AT” wishes all participants success in their professional journey and inclusive integration as easily as possible in society.

“Advancing Together” (AT), organizatë partnere e UNHCR-së dhe zbatuese e Trajnimeve Profesionale në kuadër të programit “Fondi i Mirëbesimit të Multi- Partnerëve” #FMMP, ka bërë shpërndarjen e certifikatave për dhjetë vajza/gra të komuniteteve Rome, Ashkalike dhe Egjiptiane nga komuna e Pejës, që kanë përfunduar trajnimin në lëmine e pastiqerisë.
Ky trajnim ka për qëllim përmirësimin e gjendjes ekonomike, gjithë-përfshirjes sociale si dhe ri- integrimit të tyre sa më të lehtë në shoqëri. I gjithë procesi përgjatë këtij trajnimi të mbajtur nga SIGMA BMC, ka kaluar me sukses dhe të gjitha pjesëmarrëset kanë shprehur falënderim dhe mirënjohje për mundësinë që të jenë pjesë e këtij trajnimi.
Organizata “AT” ju uron të gjitha pjesëmarrësve suksese në rrugëtimin e tyre profesional dhe integrim gjithë-përfshirës sa më të lehtë në shoqëri.

„Advancing Together“ (AT), partnerska organizacija UNHCR-a i sprovodilac stručnog osposobljavanja u okviru programa ” “Multi-Partnerski Poverinički Fond” #MPTF, podelio je sertifikate za deset devojaka/žena iz Romske, Aškalijske i Egipćanske zajednica iz opštine Peć, koje su završile obuku u oblasti poslastičarstva.
Cilj ovog treninga je da poboljša ekonomsku situaciju, socijalnu inkluziju i njihovu laku reintegraciju u društvo. Čitav proces tokom ovog treninga koji je održao SIGMA BMC je uspešno sprovođeno i svi učesnici su izrazili zahvalnost za datu mogučnost da budu deo ovog treninga.
Organizacija „AT“ svim učesnicama želi puno uspeha na njihovom profesionalnom putu i ​​njihovu lakšu integracija u društvo.