( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together (AT), a partner organization of UNHCR Kosovo and the Bizmark Company in Peja, continue the cooperation for the inclusion of returnees in employment opportunities and economic empowerment. Two returnees from the Egyptian community, have been employed in this Company thanks to the advocacy of AT and now support their families.

Advancing Together (AT) organizatë partnere e UNHCR Kosovo dhe Kompania Bizmark në Pejë vazhdojnë bashkëpunimin për përfshirjen e personave të kthyer në mundësitë e punësimit dhe fuqizimit ekonomik. Dy të kthyer nga komuniteti Egjiptian, janë punësuar në këtë Kompani falë avokimit të AT-së dhe tani mbështesin familjet e tyre.
Advancing (AT), partnerska organizacija UNHCR Kosovo i kompanija Bizmark u Peći, nastavljaju saradnju na uključivanju povratnika u mogućnosti zapošljavanja i ekonomsko osnaživanje. Dvoje povratnika iz egipćanske zajednice zaposljeno je u ovoj kompaniji zahvaljujući zagovaranju AT-a i sada su u mogućnosti da izdržavaju svoje porodice.