( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together (AT),organizatë partnere e UNHCR-së vazhdon t’i informojë dhe mbështes familjet nga komuniteti i të kthyerve, lidhur me vendimin e Qeverisë për përkrahje financiare për nënat lehona dhe për fëmijë 0-2 vjeç. AT në fshatin Nakull, Komuna e Pejës, informoi komunitetetin lidhur me kriteret e këtij vendimi për procedurat dhe dokumentacionin e nevojshëm për të aplikuar. AT do t’i asistojë në procesin e aplikimit online përmes platformës e-kosova.

———————–

Advancing Together (AT), partnerska organizacija UNHCR-a, nastavlja da informiše i podržava porodice iz povratničke zajednice o odluci Vlade o finansijskoj podršci za trudnice i decu uzrasta 0-2 godine. AT u selu Naklo, opština Peć, obavestio zajednicu u vezi sa kriterijumima ove odluke, o procedurama i neophodnoj dokumentaciji za prijavu. AT će im pomoći u procesu prijavljivanja putem platforme e-kosovo.

———————–

Advancing Together (AT), a UNHCR partner organization, continues to inform and support families from the returnee community about the Government’s decision on financial support for expectant mothers and children aged 0-2. AT in the village of Nakull/Naklo, Municipality of Peja, informed the community about the criteria of this decision, about procedures and necessary documentation for application.  AT will assist them with online application process through e-kosovo platform.