( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together (AT), within the project framework implemented in cooperation with Accessible Quality Healthcare project (AQH Project) and funded by Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and implemented by Swiss TPH, has distributed 27 devices and test strips for diabetiese, for community members; Albanians, Roma, Egyptians and Ashkali, who suffer from diabetes. Beneficiaries of this assistance were identified during information sessions held by professional medical staff from the Main Family Medicine Center in Gjakova/ Đakovica, with members of these communities in the neighborhood of Sefa, and the village of Skivjan in this municipality.

Organizata “Advancing Together” (AT), në kuadër të projektit që zbatohet në bashkëpunim me projektin “Kujdesi Shëndetësor i Qasshëm dhe Cilësor” (AQH Project) financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe që zbatohet nga Swiss TPH, ka bërë shpërndarjen e 27 pajisjeve dhe shirita për matjen e glukozës në gjak, për pjesëtarët e komuniteteve; shqiptar, rom, egjiptian dhe ashkali, që vuajnë nga diabeti. Përfituesit e kësaj asistence, janë identifikuar gjatë sesioneve informative të mbajtura nga personeli profesional mjekësor nga Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Gjakovë, me pjesëtarët e këtyre komuniteteve të lagjes Sefë, dhe fshatit Skivjan të kësaj komune. 


Organizacija “Advancing Together” (AT), u okviru projekta koji se sprovodi u saradnji sa projektom “Kvalitetna i Dostupna Zdravstvena Zaštita” (AQH Project) finansiran od strane Švajcarske Agencije za Razvoj i Saradnju (SDC) i koji se sprovodi od strane švajcarskog TPH-a, je distribuirao 27 uređaje i trake za merenje glukoze u krvi, za članove zajednice; Albanci, Romi, Egipćani i Aškalije, koji pate od dijabetesa. Korisnici ove pomoći identifikovani su tokom informativnih sesija koje je održavalo profesionalno medicinsko osoblje iz Glavnog Centra za Porodičnu Medicinu u Đakovici, sa članovima ovih zajednica naselja Sefa i sela Skivjan ove opštine.