( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together (AT) has distributed Certificates to 10 members of the Roma community from the municipality of Obiliq/Obilic, among them 1 returnee and 1 internally displaced person, who have successfully completed the professional training in Welding. This training aims to improve the economic situation, social inclusion, and their easier integration into society. The whole process during this training was carried out in the Vocational School “Shtjefën Gjeçovi” in Prishtina.
The project is supported by the Canadian Embassy.
“𝑨𝑻 𝒘𝒊𝒔𝒉𝒆𝒔 𝒂𝒍𝒍 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒏𝒕𝒔 𝒔𝒖𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒊𝒓 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒋𝒐𝒖𝒓𝒏𝒆𝒚, 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒐-𝒆𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒄 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏, 𝒂𝒏𝒅 𝒊𝒏𝒄𝒍𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒆𝒕𝒚”.
———————————————————-

Advancing Together (AT) ka shpërndarë Certifikata për 10 pjesëtarë të komunitetit Rom nga komuna e Obiliqit, në mesin e tyre një (1) person i kthyer dhe një (1) i zhvendosur brenda vendit, të cilët kanë përfunduar me sukses trajnimin profesional në fushën e Saldimit.

Ky trajnim synon të përmirësojë situatën ekonomike, përfshirjen sociale dhe integrimin e tyre më të lehtë në shoqëri. I gjithë procesi gjatë këtij trajnimi është realizuar në Shkollën Profesionale “Shtjefën Gjeçovi” në Prishtinë.
Projekti mbështetet nga Ambasada Kanadeze.
“𝑨𝑻 𝒊 𝒖𝒓𝒐𝒏 𝒕𝒆̈ 𝒈𝒋𝒊𝒕𝒉𝒆̈ 𝒑𝒋𝒆𝒔𝒆̈𝒎𝒂𝒓𝒓𝒆̈𝒔𝒗𝒆 𝒔𝒖𝒌𝒔𝒆𝒔𝒆 𝒏𝒆̈ 𝒓𝒓𝒖𝒈𝒆̈𝒕𝒊𝒎𝒊𝒏 𝒆 𝒕𝒚𝒓𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍, 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒊𝒎 𝒅𝒉𝒆 𝒑𝒆̈𝒓𝒇𝒔𝒉𝒊𝒓𝒋𝒆 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒐-𝒆𝒌𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒌𝒆 𝒏𝒆̈ 𝒔𝒉𝒐𝒒𝒆̈𝒓𝒊”.
———————————————————-
Advancing Together (AT) je podelio sertifikate za 10 pripadnika romske zajednice iz opštine Obilić, među njima jedan (1) povratnik i jedno (1) interno raseljeno lice, koji su uspešno završili stručnu obuku u oblasti zavarivanja. Ova obuka ima za cilj poboljšanje ekonomske situacije, socijalno uključivanje i njihovu lakšu integraciju u društvo. Ceo proces tokom ove obuke odvijao se u stručnoj školi “Shtjefën Gjeçovi” u Prištini.
Projekat podržava kanadska ambasada.
„𝑨𝑻 𝒛̌𝒆𝒍𝒊 𝒔𝒗𝒊𝒎 𝒖𝒄̌𝒆𝒔𝒏𝒊𝒄𝒊𝒎𝒂 𝒖𝒔𝒑𝒆𝒉 𝒏𝒂 𝒏𝒋𝒊𝒉𝒐𝒗𝒐𝒎 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒏𝒐𝒎 𝒑𝒖𝒕𝒖, 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒂𝒄𝒊𝒋𝒖 𝒊 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒐-𝒆𝒌𝒐𝒏𝒐𝒎𝒔𝒌𝒐 𝒖𝒌𝒍𝒋𝒖𝒄̌𝒊𝒗𝒂𝒏𝒋𝒆 𝒖 𝒅𝒓𝒖𝒔̌𝒕𝒗𝒐”..