( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Today, Advancing Together (AT), partner organization of UNHCR, with the aim of raising awareness of the vulnerable families of the returnee community held an information session with representatives of the Roma, Ashkali and Egyptian communities in the municipalities of Obilic/Obilić, Fushë Kosovë/Kosovo Polje, Ferizaj/Uroševac, Gjilan/Gnjilane, Gjakovë/Đakovica, Klina and Peja/Peć.
At this session were discussed epidemiological security measures to curb the spread of COVID 19, recommendations of the World Health Organization (WHO), government decisions on the Fiscal Package for Emergency Situation ‘rights and obligations under this decision and opportunities for benefits from this package’, as well as the mode of registration at the in Employment Offices based on the notification of the Employment Agency of the Republic of Kosovo, respectively the assistance provision by the AT for ‘online’ application and registration.

#RriNshpi
#OstaniKodKuće
#StayHome
#BeshKhere

Stafi punues i organizatës “Advancing Together” (AT), sot ka zhvilluar takimin virtual të radhës. Në takim u diskutua rreth gjendjes aktuale me situatën Coronavirus (Covid-19), hulumtimin e mundësive të reja në aspektin e ofrimit të shërbimeve për të gjithë, posaçërisht për personat dhe familjet që jetojnë në kushte të cenueshme, përmes monitorimit dhe avokimit me të gjithë akterët relevant.
U theksua nevoja e fokusit primare në monitorimin, vlerësimin dhe raportimin e gjendjes në aspektin e shkeljes së të drejtave të njeriut, procesin e avokimit për gjithë-përfshirje në listat për asistencë të personave që programi dhe projektet e AT-së kanë për synim si dhe aspekti i planifikimit strategjik i projekteve/programeve të ardhshme.

Osoblje organizacije “Advancing Together“ (AT) danas je održao svoj sledeći virtualni sastanak. Na sastanku se razgovaralo o trenutnoj situaciji sa Coronavirus (Covid-19), istražujući nove mogućnosti u pogledu pružanja usluga svima, posebno ljudima i porodicama koje žive u ranjivim uslovima, putem praćenja i zagovaranja sa svim relevantnim akterima.
Naglašeno je potreba za primarnim fokusom na praćenje i izveštavanje o situaciji u pogledu kršenja ljudskih prava, proces zagovaranja za sveobuhvatnost u liste za asistenciju osobama kojima je program i projekti AT-a namenjeni, kao i aspekt strateškog planiranja budućih projekta/programa.