( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Today, the Advancing Together (AT) UNHCR partner organization held an informative virtual meeting with Roma and Ashkalia returnee youth in village of Plemetin (Obiliq/Obilic municipality) on the topic “Socio-economic inclusion of young people in the labor market” – with focus on employment opportunities and projects implemented by the Employment Agency in Kosovo. Participants interactively expressed their views on employment opportunities. AT shared basic information on procedures and access to information about employment policies through Employment Centers as well as other socio-economic inclusion opportunities.

Sot, Advancing Together (AT) organizatë partnere e UNHCR Kosovo zhvilloi një takim virtual me karakter informues me të rinjë Rom dhe Ashkali të kthyer në fshatin Plemetin (komuna e Obiliçit) me temën “Përfshirja socio-ekonomike e të rinjëve në tregun e punës” – me fokus mundësitë dhe projektet për punësim të zbatuara nga Agjencia e Punësimit në Kosovë. Pjesëmarrësit në mënyrë interaktive shprehën pikëpamjet e tyre mbi mundësitë e punësimit. AT ndau informacione bazike mbi procedurat dhe qasjes në informata rreth politikave të punësimit përmes Qendrave të punësimit si dhe mundësitë e tjera të përfshirjes socio-ekonomike.

 

UNHCR Kosovo partnerska organizacija Advanc­ing Together (AT) od­ržala je danas infor­mativni virtuelni sa­stanak sa povratničk­om omladinom Roma i Aškalija u selu Plemetina (opština Ob­ilić) na temu „Soci­o-ekonomsko uključiv­anje mladih na tržiš­te rada“, sa fokusom na mogućnosti zapošljavanja i projekte koje sprovodi Agencija za zapošljavanje na Kosovu. Učesnici su bili interaktivni u izražavanju svojih stavova o mogućnostima zapošl­javanja. AT je podelio osnovne informacije o procedurama i pri­stupu informacijama o politikama zapošlj­avanja putem Centara za zapošljavanje, kao i druge mogućnos­ti socio-ekonoms­kog uključivanja.