( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together (AT) partner organization of UNHCR Kosovo held today a meeting with the Director of the Directorate for Urbanism and Spatial Planning in the municipality of South Mitrovica, Mr. Edison Tërnava, with whom they discussed the regularization of property issues.
Mr. Tërnava stressed the readiness to further cooperate in assisting returnees and displaced persons in the Municipality of South Mitrovica, with special emphasis on the registration of the right to use the land allocated by the Municipality in the Roma neighborhood.

—————————————————

Advancing Together (AT) organizatë partnere e UNHCR Kosovo zhvilloi sot një takim me Drejtorin e Drejtorisë për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor në komunën Mitrovicën Jugore, z. Edison Tërnava, me të cilin diskutuan lidhur me regullimin e çështjeve pronësore.
Z. Tërnava theksoi gatishmërinë për bashkëpunim të mëtutjeshëm, me theks të veçantë në regjistrimin e të drejtës së shfrytëzimit të tokës së ndarë nga Komuna në lagjen e romëve.

—————————————————

Advancing Together (AT) partnerska organizacija UNHCR Kosovo održala je danas sastanak sa direktorom Direkcije za urbanizam i prostorno planiranje u opštini Južna Mitrovica g. Edison Ternava, sa kojim su razgovarali o regulisanju imovinskih pitanja.
G. Ternava je istakao spremnost za dalju saradnju u pružanju pomoći povratnicima i raseljenim licima u opštini Južna Mitrovica, sa posebnim akcentom na registraciju prava korišćenja zemljišta koje je opština dodelila u romskom naselju.