( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together (AT) partner organization of UNHCR in Kosovo, held today a meeting with the Mayor of Klinë/Klina to discuss property issues, prevention of school dropout as well as other issues affecting the returnee community in this municipality.
AT continues to advocate with the municipal structures for greater inclusion and access to rights and services for the returnee community.
—————————————————
Sot, Advancing Together (AT), organizatë partnere e UNHCR-së në Kosovë, zhvilloi një takim me Kryetarin e Komunës së Klinës me të cilin diskutuan lidhur me çështjet pronësore, parandalimin e braktisjes së shkollimit si dhe çështje të tjera të cilat prekin komunitetin e kthyer në këtë komunë.
AT vazhdon të avokojë me strukturat komunale për përfshirje më të madhe dhe qasje në të drejta dhe shërbime për komunitetin e kthyer.
—————————————————
Advancing Together (AT), partnerska organizacija UNHCR-a na Kosovu, je danas održao sastanak sa predsednikom opštine Klina s kojim su razgovarali o imovinskim pitanjima, sprečavanje napuštanja školovanja i druga pitanja koja utiču na zajednicu povratnika u ovoj opštini.
AT nastavlja da se zalaže kod opštinskih struktura za veće učešće i pristup pravima i uslugama za zajednicu povratnika.