( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together (AT), a partner organization of UNHCR Kosovo, through advocacy efforts with HANDIKOS in Gjilan/Gnjilane helped a Roma returnee woman receive a wheelchair that enables her to exercise her daily activities in a more decent way! Thank you HANDIKOS for the cooperation!

——————-

Advancing Together (AT), organizatë partnere e UNHCR Kosovo, përmes avokimit me HANDIKOS në Gjilan ndihmoi që një grua rome të kthyer të fitojë një karrocë që I mundëson asaj ushtrimin e aktiviteteve të saj të përditshme në mënyrë më të denjë! Faleminderit HANDIKOS për bashkëpunimin!
—————
Advancing Together (AT), partnerska organizacija UNHCR Kosovo, uloživši napor u zagovaranje sa HANDIKOS u Gnjilanu, pomogla je romskoj povratnici da dobije invalidska kolica koja joj omogućavaju da svoje svakodnevne aktivnosti obavlja na dostojanstveniji način! Hvala HANDIKOS-u na saradnji!