( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
➡️ Advancing Together (AT) in cooperation with the Institution of Ombudsperson Institution held fhe forthcoming capacity building workshop for the municipal officials and community representatives in the municipality of Klina.
The Forum was addressed by Mr. Naim Qelaj, Ombudsperson who in his openining speech reaffirmed his commitment to be as close as possible to the communities, to discuss with them their situation and needs.
The municipal representatives as well as community representatives developed their knowledge about human rights, workplace law, protection mechanisms as well as mechanisms for the inclusion of communities and the increase of cooperation between authorities and communities.
The project is supported by UNMIK – United Nations Mission in Kosovo
➡️ Advancing Together (AT) në bashkëpunim me Insititucionin e Avokatit të Popullit, sot mbajtën punëtorinë e radhës për ngritjen e kapaciteteve për zyrtarët komunal dhe përfaqësuesit e komuniteteve në komunën e Klinës.
Forumit iu drejtua Z. Naim Qelaj, Avokat i Popullit i cili në fjalën e tij hyrëse rikonfirmoi angazhimin e tij për të qenë sa më afër komuniteteve, për të bashkëbiseduar lidhur me situatën dhe nevojat e komuniteteve.
Përfaqësuesit komunal dhe përfaqësuesit e komuniteteve zhilluan njohuritë e tyre rreth të drejtave të njeriut, të drejtës në vendin e punës, mekanizmat mbrojtës si dhe mekanizmat për përfshirjen e komuniteteve dhe rritjen e bashkëpunimin në mes të autoriteteve dhe komuniteteve.
Projekti mbështetet nga UNMIK-u.
➡️ Advancing Together (AT) u saradnji sa Institucijom Ombudsmana, danas je održao naresnu radionicunza izgradnju kapaciteta za opštinske zvaničnike i predstavnike zajednica u opštini Kline.
Forumu se obratio g-din Naim Qelaj, Ombudsman koji je u svom uvodnom govoru potvrdio svoju posvećenost da bude što bliže zajednicama, da se razgovara o situaciji i potrebama zajednica.
Opštinski predstavnici i predstavnici zajednica razvili su svoja znanja o ljudskim pravima, zakonu na radnom mestu, mehanizmima zaštite kao i mehanizmima za uključivanje zajednica i povećanje saradnje između vlasti i zajednica.
Projekat podržava UNMIK.