( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together – AT, in the framework of the project implemented in cooperation with the project “Affordable and Quality Health Care” (AQH Project) funded by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and implemented by Swiss TPH, organized a session to establish of awareness, information, education and counseling regarding the prevention and better control of hypertension in the village of Kortishte/Koretište, Municipality of Novobërdë/Novo Brdo.
The session was led by professional medical staff, attended by 25 participants from the Serb community. The session was interactive and the participants showed great interest in this topic, mainly because they had the opportunity to learn more about the causes and consequences of this chronic disease, as well as its better control.
At the end of the meeting, a preventive blood pressure measurement was performed for the participants and in addition, they received appropriate advice from the doctor.
——————————————————————-
Organizata Advancing Together – AT, në kuadër të projektit që zbatohet në bashkëpunim me projektin “Kujdesi Shëndetësor i Qasshëm dhe Cilësor” (AQH Project) financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe që zbatohet nga Swiss TPH, organizoi sesion për ngritje të vetëdijes, informim, edukim dhe këshillim lidhur me parandalimin dhe kontrollin më të mirë të hipertensionit në fshatin Koretishtë, Komuna e Novobërdës.
Sesioni u drejtua nga stafi profesional mjekësor ku morën pjesë 25 pjesëmarrës të komuniteit serbë. Sesioni ishte interaktiv dhe pjesëmarrësit treguan interes të madh për këtë temë, kryesisht sepse ata patën mundësinë të mësonin më shumë për shkaqet dhe pasojat e kësaj sëmundje kronike, si dhe kontrollin më të mirë të saj.
Në fund të takimit, u realizua një matje parandaluese e presionit të gjakut për pjesëmarrësit dhe përveç kësaj, ata morën këshilla të përshtatshme nga mjeku.
——————————————————————-
Advancing Together- AT, u okviru projekta koji se sprovodi u saradnji sa projektom „Pristupačna i kvalitetna zdravstvena zaštita“ (AQH Project) koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovodi švajcarski TPH, organizovao je sesiju za za podizanje svesti, informisanje, obrazovanje i savetovanje u vezi sa prevencijom i boljom kontrolom hipertenzije u selu Koretište, opština Novo Brdo.
Sesiju je vodilo profesionalno medicinsko osoblje, kome je prisustvovalo 25 učesnika iz srpske zajednice. Sesija je bila interaktivna i učesnici su pokazali veliko interesovanje za ovu temu, uglavnom zato što su imali priliku da saznaju više o uzrocima i posledicama ove hronične bolesti, kao i njenoj boljoj kontroli.
Na kraju sastanka, izvršeno je preventivno merenje krvnog pritiska za učesnike, a pored toga, dobili su odgovarajuće savete od lekara.