( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together (AT), partner organization of UNHCR Kosovo, assisted 3 returnee women from the Roma and Ashkali communities in village Plemetin, (Obliq/Obilić municipality), to fill in online applications for different capacity building training opportunities opened through the NGO Lady – CC 4 Women.
These training open them the opportunity to learn new skills and raise awareness on self-employment possibility and socio-economic inclusion.
————————————–
Advancing Together (AT), organizate partnere e UNHCR Kosovo, ndihmoi 3 gra të kthyera nga komunitetet Rom dhe Ashkali në fshatin Plemetin, (komuna e Obiliqit), në plotësimin e aplikacioneve përmes platformës online, për mundësitë e ndryshme të trajnimeve për ngritje të kapaciteteve, të hapura përmes NGO Lady – CC 4 Women.
Këto trajnime u hapin atyre mundësinë për të mësuar aftësi të reja dhe për të rritur ndërgjegjësimin mbi mundësinë e vetëpunësimit dhe përfshirjen socio-ekonomike.
————————————–
Advancing Together (AT) partnerska organizacija UNHCR Kosovo, pomogla je 3 povratnice iz Romske i Aškalijske zajednice u selu Plemetin (opština Obilić) u popunjavanju aplikacija putem online platforme za različite mogućnosti obuke za izgradnju kapaciteta, otvorene kroz NGO Lady – CC 4 Women.
Ovi treninzi otvaraju im mogućnost da nauče nove veštine i podignu svest o mogućnosti samozapošljavanja i socijalno-ekonomsko uključivanje.