( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together (AT), partner organization of UNHCR in Kosovo, met today with the municipal representatives from the Department of Education in Klinë/Klina, to discuss the issue of dropout of a group of returnee children from the Egyptian community in village of Klinavc.
AT continues to advocate and cooperate with municipal authorities on raising this issue in order to ensure access to education for all the children from the community groups.
—————————————————
Advancing Together (AT), organizatë partnere e UNHCR-së në Kosovë, u takua sot me përfaqësuesit komunal nga Departamenti i Arsimit në Klinë, për të diskutuar çështjen e braktisjes së shkollës së një grupi të fëmijëve të kthyer nga komuniteti egjiptian në fshatin Klinavc.
AT vazhdon të avokojë dhe të bashkëpunojë me autoritetet komunale për ngritjen e kësaj çështjeje në mënyrë që të sigurojë qasje në arsim për të gjithë fëmijët nga grupet e komuniteteve.
—————————————————
Advancing Together (AT), partnerska organizacija UNHCR-a na Kosovu, sastala se danas sa opštinskim predstavnicima Direkcije za Obrazovanje u Klini, kako bi razgovarali o pitanju odustajanja od pohađanja škole, grupe dece iz egipatske zajednice, povratnika u selu Klinavc.
AT nastavlja da se zalaže i sarađuje sa opštinskim vlastima na pokretanju ovog pitanja kako bi se obezbedio pristup obrazovanju za svu decu iz grupa zajednica.