( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together (AT) a partner organization of UNHCR Kosovo, met with the Chief Executive of the Agency for Gender Equality within the Office of the Prime Minister, and agreed to cooperate in the promotion of gender equality and empowerment of women among returnees, internally displaced persons, as well as, Roma, Ashkali and Egyptian community members in the sphere of socio-economic integration and public participation.

—————————————

Advancing Together (AT) organizatë parnere e UNHCR Kosovo u takua me Kryeshefen Ekezkutive të Agjencisë për Barazi Gjinore brenda Zyrës së Kryeministrit dhe u akorduan të bashkëpunojnë në promovimin e barazisë gjinore dhe fuqizimin e grave në mesin e të kthyerve, personave të zhvendosur brenda vendit, si dhe pjesëtarët e komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptian në sferën e integrimit socio-ekonomik dhe pjesëmarrjes publike.

—————————————

Advancing Together (AT) partnerska organizacija UNHCR Kosovo, sastao se sa Izvršnom šeficom Agencije za ravnopravnost polova u okviru Kabineta premijera i složili su se da sarađuju na promociji rodne ravnopravnosti i osnaživanju žena među povratnicima, interno raseljenim licima, kao i pripadnike zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u sferi društveno-ekonomske integracije i javno učešće.