( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together (AT), a partner organization of UNHCR Kosovo, met with the Director of Office for Employment in Gjilan/Gnjilane as part of establishing contacts and partnerships with the public sector for the socio-economic inclusion of returnees and internally displaced persons. AT advocated for their inclusion into socio-economic opportunities, salary subsidy projects, internships, on-job training, and other forms of economic empowerment.

————————————————————

Advancing Together (AT), organizatë partnere e UNHCR Kosovo u takua me Drejtorin e Zyrës për Punësim në Gjilan si pjesë e themelimit të kontakteve dhe partneriteteve me sektorin publik për përfshirjen socio-ekonomike të të kthyerve dhe personave të zhvendosur brenda vendit. AT avokoi për përfshirjen e tyre në mundësitë socio-ekonomike, projektet e subvencionimit të pagave, praktikë në punë, trajnimet në punë dhe forma të tjera të fuqizimit ekonomik.
————————————————————
Advancing Together (AT), partnerska organizacija UNHCR Kosovo, sastala se se sa direktorom Kancelarije za zapošljavanje u Gnjilanu u okviru uspostavljanja kontakata i partnerstva sa javnim sektorom za socijalno-ekonomsko uključivanje povratnika i interno raseljenih lica. AT se zalagao za njihovo uključivanje u socijalno-ekonomske mogućnosti, projekte subvencionisanja zarada, stažiranje, obuke na radnom mestu i druge oblike ekonomskog osnaživanja.