( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together (AT), a partner organization of UNHCR Kosovo, on the occasion of World Refugee Day, organized a virtual meeting today in order to raise awareness on the importance of vaccination against COVID19, and to encourage as many returnees as possible , internally displaced persons and marginalized groups to participate in the vaccination process against COVID 19.

The meeting brought together the Ministry of Health, the family doctor, representatives from the Municipal Offices for Communities and Returns, returnees, displaced persons and members of Roma, Ashkali and Egyptian community groups. The debate was interactive and participants had the opportunity to learn more about the benefits of the COVID vaccine19.

————————————————–

Advancing Together (AT), organizatë partnere e UNHCR Kosovo, me rastin e Ditës Botërore të Refugjatëve, organizoi sot një takim virtual me qëllim të ngritjes së vetëdijes mbi rëndësinë e vaksinimit kundër COVID19, dhe nxitjes sa më të madhe të personave të kthyer, personave të zhvendosur brenda vendit dhe grupeve të margjinalizuara të marrin pjesë në procesin e vaksinimit kundër COVID 19.

Takimi mblodhi së bashku Ministrinë e Shëndetësisë, mjekun familjar, përfaqësues nga Zyret Komunale për Komunitete dhe Kthim, persona të kthyer, të zhvendosur brenda vendit dhe pjestarë të grupeve të komuniteve rom, ashkali dhe egjiptian. Debati ishte ndërveprues dhe pjesëmarrësit patën mundësinë të kuptojnë më shumë mbi përfitimet e vaksinës kundër COVID19.

————————————————–

Advancing Together (AT), partnerska organizacija UNHCR Kosovo na Kosovu, povodom Svetskog dana izbeglica, organizovala je danas virtuelni sastanak kako bi podigla svest o značaju vakcinacije protiv COVID19 i podstakla što veći broj povratnika, interno raseljenih lica i marginalizovane grupe da učestvuju u procesu vakcinacije protiv COVID 19.

Sastanak je okupio Ministarstvo zdravlja, porodičnog lekara, predstavnike opštinskih kancelarija za zajednice i povratak, povratnike, raseljena lica i članove grupa zajednica Roma, Aškalija i Egipćana. Debata je bila interaktivna i učesnici su imali priliku da saznaju više o prednostima COVID vakcine19.