( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together – AT, in the framework of the project implemented in cooperation with the project “Affordable and Quality Health Care” (AQH Project) funded by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and implemented by Swiss TPH, organized a session to establish awareness, information, education and counseling regarding the best prevention and control of Diabetes in the village of Brekoc/Brekovac, Municipality of Gjakova.
The session was chaired by professional medical staff from the Main Family Medicine Center in Gjakova/Djakovica, where 22 participants attended, members of Roma, Ashakli and Egyptian communities, who showed high interest in this topic and had the opportunity to learn about prevention, better control and the consequences of this chronic disease.

Organizata Advancing Together – AT, në kuadër të projektit që zbatohet në bashkëpunim me projektin “Kujdesi Shëndetësor i Qasshëm dhe Cilësor” (AQH Project) financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe që zbatohet nga Swiss TPH, organizoi sesion për ngritjen e vetëdijes, informimin, edukimin dhe këshillimin lidhur me parandalimin dhe kontrollin më të mirë të Diabetit, në fshatin Brekoc, Komuna e Gjakovës.
Sesionin e drejtoi personeli profesional mjekësor nga Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Gjakovë, ku pjesëmarrës ishin 22 pjesëtarë të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian të cilët treguan interesim të lartë për këtë temë dhe patën rastin të mësojnë lidhur me parandalimin, kontrollin më të mirë si dhe pasojat e kësaj sëmundje kronike.

Advancing Together – AT, u okviru projekta koji se sprovodi u saradnji sa projektom „Pristupačna i kvalitetna zdravstvena zaštita“ (AKH projekat) koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovodi švajcarski TPH, organizovao je sesiju za podizanje svesti, informisanje, obrazovanje i savetovanje o boljoj prevenciji i kontroli dijabetesa u selu Brekovac, opština Đakovica.
Sesijom je predsedavalo profesionalno medicinsko osoblje iz Glavnog centra za porodičnu medicinu u Đakovici, gde su učesnici bila 22 člana zajednice Roma, Aškalija i Egipćana koji su pokazali veliko interesovanje za ovu temu i imali priliku da nauče o prevenciji, boljoj kontroli kao i posledice ove hronične bolesti.