( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together (AT), a partner organization of UNHCR Kosovo, today in Klinë/Klina municipality organized an awareness-raising meeting with the members of Egyptian community living in village Klinavc/Klinavac where human rights and their protection mechanisms were discussed.
Participants in this meeting were representatives of Ombudsperson Institution, Agency for Free Legal Aid, UNHCR Kosovo, Municipal Office for Community and Return and CRPK.
——————-
Advancing Together (AT), organizatë partnere e UNHCR Kosovo, sot, në Klinë organizoi një takim me karakter vetëdijësues, me pjesëtarë të komunitit Egjiptian që jetojnë në fshatin Klinavc ku u diskutua për të drejtat e njeriut dhe mekanizmat për mbrojtjen e tyre.
Pjesëmarrës në këtë takim ishin përfaqësues të​ institucioneve përkatëse nga Institucioni i Avokatit të Popullit, Agjencioni për Ndihmë Juridike Falas, UNHCR Kosovo, Zyra për Komunitete dhe Kthim dhe CRPK.
——————-
Advancing Together (AT), partnerska organizacija UNHCR Kosovo, danas je u Klini organizovala sastanak za podizanje svesti sa članovima egipatske zajednice koji žive u selu Klinavc gde se razgovaralo o ljudskim pravima i mehanizmima njihove zaštite. Učesnici ovog sastanka bili su predstavnici iz Ombudsperson Institucije, Agencije za Besplatnu Pravnu Pomoć, UNHCR, Kancelarije za Zajednice i Povratak i CRP/K.