( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
As part of the “Affordable and Quality Health Care” project (AQH Project) funded by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and implemented by Swiss TPH, Advancing Together (AT) organized in village Drenoc/Drenovac, Rahovec/Orahovac municipality an awareness-raising, informative, education and counseling session regarding the prevention and better control.
The session was led by the professional medical staff from the Main Family Medicine Center (MFMC) in Rahovec/Orahovac, attended by 29 participants from the Albanian community.
The session was interactive and participants showed great interest in this topic, mainly because it has been proven how difficult is to fight this disease for the patients suffering from it.
—————————————————-

Në kuadër të projektit “Kujdesi Shëndetësor i Qasshëm dhe Cilësor” (AQH Project ) financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe që zbatohet nga Swiss TPH, Advancing Together (AT) organizoi në fshatin Drenoc të komunës së Rahovecit sesionin informues për ngritje të vetëdijes, informim, edukim dhe këshillim lidhur me parandalimin dhe kontrollin më të mirë të Astmës.

Sesioni u drejtua nga stafi profesional mjekësor nga Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare (QKMF) në Rahovec, ku morën pjesë 29 pjesëmarrës të komunitetit shqiptar.
Sesioni ishte interaktiv dhe pjesëmarrësit treguan interes të madh për këtë temë, kryesisht sepse është provuar se sa e vështirë është lufta me këtë sëmundje për pacientët që vuajnë nga ajo.
—————————————————-
U okviru projekta „Pristupačna i kvalitetna zdravstvena zaštita“ (AKH projekat) finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), implementiran od strane švajcarskog TPH, Advancing Together (AT) je u selu Drenovac u opštini Orahovac organizovao informativnu sesiju za podizanje svesti, informisanje, obrazovanje i savetovanje u vezi bolje prevencije i kontrole astme.
Sesiju je vodilo stručno medicinsko osoblje iz Glavnog centra porodične medicine (GCPM) u Orahovcu, kojoj je prisustvovalo 29 učesnika iz albanske zajednice.
Sesija je bila interaktivna i učesnici su pokazali veliko interesovanje za ovu temu, pre svega zato što je dokazano koliko je teško boriti se sa ovom bolešću za pacijente koji pate od toga.