( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together (AT), within the project framework implemented in cooperation with Accessible Quality Healthcare (AQH Project) and funded by Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and implemented by Swiss TPH, organized the first awareness-raising session and provision of better health education for patients who are at risk of developing hypertension (risk factors, early signs, treatment and preventive measures), in the Municipality of Gjakova/Đakovica.The session was facilitated by professional medical staff from the Main Family Medicine Center in Gjakova/Đakovica where participants, members of the Roma, Ashkali and Egyptian communities showed high interest on the topic and had the opportunity to learn about the consequences of hypertension, early signs, risk factors, treatment and preventive measures from this chronic disease.

Organizata “Advancing Together” (AT), në kuadër të projektit të zbatuar në bashkëpunim me Kujdesi Shëndetësor i Qasshëm dhe Cilësor ( AQH Project ) dhe financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe zbatohet nga Swiss TPH, organizoi sesionin e parë për ngritjen e vetëdijes dhe ofrimin e edukimit më të mirë shëndetësor për pacientët të cilët janë në rrezik të zhvillimit të hipertensionit (faktorët e rrezikut, shenjat e hershme, trajtimi dhe masat parandaluese), në Komunën e Gjakovës. Sesionin e drejtoi personeli profesional mjekësor nga Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Gjakovë ku pjesëmarrësit nga radhët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian treguan interesim të lartë për këtë temë dhe patën rastin të mësojnë për pasojat e hipertensionit, shenjat e hershme, faktorët e rrezikut, trajtimin dhe masat parandaluese nga kjo sëmundje kronike.

Organizacija “Advancing Together” (AT), u okviru projekta koji se sprovodi u saradnji Kvalitetna i Dostupna Zdravstvena Zaštita (AQH Project) finansiran je od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i sproveden od strane švajcarskog TPH-a, organizovao je prvu sesiju podizanja svesti i pružanje boljeg zdravstvenog obrazovanja za pacijente kojima preti rizik od hipertenzije (faktori rizika, rani znaci, lečenje i preventivne mere), u opštini Đakovica. Sesija je vođena od strane stručnog medicinskog osoblja iz Glavnog Centra za Porodičnu Medicinu u Đakovici, gde učesnici iz redova zajednica Roma, Aškalija i Egipćana pokazali veliko interesovanje za tu temu i imali priliku da saznaju o posledicama hipertenzije, ranim znacima, faktorima rizika, lečenje i preventivne mere od ove hronične bolesti.