( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together (AT) within the project “Be My Partner for Welfare”, financed by the United Nations Mission in Kosovo and implemented by AT, organized the next workshop aimed at building the capacities of municipal officials and communities from municipalities of Gjilan/Gnjilane, Graçanicë/Gračanica, Ferizaj/Uroševac and Novobërdë/Novo Brdo related to legal remedies, the legal framework and mechanisms for the protection of the rights of communities in Kosovo.
This workshop was attended by municipal officials for gender issues, municipal anti-discrimination officials, community rights officials, heads of the community committee and community representatives who expressed their opinions and concerns about the current situation of communities rights in Kosovo.
Advancing Together (AT) në kuadër të projektit “Bëhu Partneri Im për Mirëqenie”, të financuar nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe implementuar nga AT, organizoi punëtorinë e radhës që kishte për qëllim ngritjen e kapaciteteve të zyrtarëve komunal dhe komuniteteve të komunës së Gjilanit, Graçanicës, Ferizajit dhe Novobërdës, lidhur me mjetet juridike, kornizën ligjore dhe mekanizmat për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve në Kosovë.
Në këtë punëtori morën pjesë zyrtarë komunal për çështje gjinore, zyrtarët kundër diskriminimit, zyrtarët për të drejtat e komuniteteve, zyrtarët e komitetit për komunitete si dhe përfaqësues të komuniteteve të cilën shprehën mendimet dhe shqetësimet e tyre rreth situatës aktuale të të drejtave të komuniteteve në Kosovë.
Advancing Together (AT) u okviru projekta “Budi Moj Partner za Blagostanje“, koji finansira Misija Ujedinjenih Nacija na Kosovu, a sprovodi AT, organizovala je sledeću radionicu sa ciljem izgradnje kapaciteta opštinskih zvaničnika i zajednica iz opštine Gnjilane, Gračanica, Uroševac i Novo Brdo u vezi sa pravnim lekovima i mehanizme za zaštitu prava zajednica, i pravni okvir na Kosovu za zaštitu prava zajednica.
U ovoj radionici su prisustvovali opštinski zvaničnici za polnu ravnopravnost, zvaničnici protiv diskriminacije, zvaničnici za prava zajednica, zvaničnici komiteta za zajednice) i predstavnici zajednica koji su izrazili svoja mišljenja i zabrinutost u vezi sa trenutnom situacijom prava zajednica na Kosovu.