( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together – AT, in the framework of the project implemented in cooperation with the project “Affordable and Quality Health Care” (AQH Project) funded by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and implemented by Swiss TPH, organized three awareness-raising, information, education and counseling sessions on better prevention and control of Diabetes and Hypertension in the village of Drenoc, Rahovec / Orahovac Municipality and in the upper part of Rahovec / Orahovac municipality. The session was chaired by the professional medical staff from the Main Family Medicine Center in Rahovec/Orahovac and participants were members of communities who showed great interest in this topic and had the opportunity to learn about better prevention, control and the consequences of this chronic disease.

Organizata Advancing Together – AT, në kuadër të projektit që zbatohet në bashkëpunim me projektin “Kujdesi Shëndetësor i Qasshëm dhe Cilësor” (AQH Project) financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe që zbatohet nga Swiss TPH, organizoi tre sesione për ngritjen e vetëdijes, informimin, edukimin dhe këshillimin lidhur me parandalimin dhe kontrollin më të mirë të Diabetit dhe Hipertensionit në fshatin Drenoc, Komuna e Rahovecit dhe në lagjen e epërme të komunës së Rahovecit.
Sesionin e drejtoi personeli profesional mjekësor nga Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Rahovec, ku pjesëmarrës ishin pjesëtarë të komuniteteve, të cilët treguan interesim të lartë për këtë temë dhe patën rastin të mësojnë lidhur me parandalimin, kontrollin më të mirë si dhe pasojat e kësaj sëmundje kronike.

Advancing Together – AT, u okviru projekta koji se sprovodi u saradnji sa projektom „Pristupačna i kvalitetna zdravstvena zaštita“ (AKH projekat) koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovodi švajcarski TPH, organizovao tri sesije podizanja svesti, informisanja, obrazovanja i savetovanja o boljoj prevenciji i kontroli dijabetesa i hipertenzije u selu Drenoc, opština Orahovac i u gornjem delu opštine Orahovac.
Sednicom je predsedavalo profesionalno medicinsko osoblje iz Glavnog centra za porodičnu medicinu u Orahovcu, gde su učesnici bili članovi zajednica, koje su pokazale veliko interesovanje za ovu temu i imale priliku da saznaju o boljoj prevenciji, kontroli i posledicama ove bolesti.