( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together (AT), a partner organization of UNHCR Kosovo, in coordination with the Municipal Directorate for Health and Social Welfare and the Main Family Medicine Center of Obiliq/Obilic supported organization of the outreach meeting in village of Plemetin/a with an information and awareness raising character on vaccination against #COVID19 with the members of Roma and Ashkali community, returnees, internally displaced persons and resident members of the community. The meeting was attended by the Municipal Director of Health and Social Welfare, the Director of the Main Family Medicine Center and qualified health professionals responsible for vaccination where was discussed about the easiest ways to apply for vaccination, the necessity and the need for vaccination.
Health professionals answered some of the questions raised by attendees interested about the possible consequences of vaccination.

—————————–

Advancing Together (AT) organizatë parnere e UNHCR Kosovo, në koordinim me Drejtorinë Komunale për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale dhe Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare të Obiliqit mbështeti organizimin e takimit në fshatin Plemetin që kishte karakter informues dhe sensibilizues rreth vaksinimin kundër #COVID19 me pjestarë të komunitetit romë dhe ashkali, persona të kthyer, persona të zhvendosur brenda vendit si dhe anëtarë të komunitetit resident. Në takim ishin të pranishëm Drejtori komunal i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Drejtori i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare dhe profesionistë të kualifikuar shëndetësorë përgjegjës për vaksinimin ku u diskutua për mënyrat më të lehta për të aplikuar për vaksinim, domosdoshmërinë dhe nevojën për vaksinim. Profesionistët shëndetësorë iu përgjigjën disa pyetjeve nga të pranishmit të interesuar lidhur me pasojat e mundshme të vaksinimit.

—————————–

Advancing Together (AT), UNHCR Kosovo partnerska organizacija, u koordinaciji sa opštinskom Direkcijom za zdravstvo i socijalnu zaštitu i Glavnim centrom porodične medicine Obilić podržala je organizaciju sastanka u selu Plemetin koji je imao informativni i senzibilišući karakter o vakcinaciji protiv #COVID19 sa pripadnicima zajednice Roma i Aškalija, povratnicima, interno raseljenim licima i članovima rezidencijalne zajednice. Sastanku su prisustvovali opštinski Direktor za zdravstvo i socijalnu zaštitu, Direktor glavnog centra porodične medicine i kvalifikovani zdravstveni radnici odgovorni za vakcinaciju, gde se razgovaralo o najlakšim načinima prijave za vakcinaciju, neophodnost i potreba za vakcinacijom. Zdravstveni radnici su odgovorili na nekoliko pitanja zainteresovanih prisutnih u vezi sa mogućim posledicama vakcinacije.