( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together(AT) together with representatives from the Ministry of Local Government Administration, Mr. Asllani and Mrs. Ibishi, visited the abandoned children in the Municipality of Gracanica.
During the visit, the plight of children and their needs were assessed as well as was discussed the possibility for cooperation into addressing their needs to improve their lives and rights in society.
—————————————————
Advancing Together (AT) së bashku me përfaqësues nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, Z. Asllani dhe Znj. Ibishi, vizituan fëmijët e braktisur në Komunën e Graçanicës.
Gjatë vizitës, u vlerësua gjendja e rëndë e fëmijëve, nevojat e tyre dhe u diskutua rreth mundësisë së bashkëpunimit në adresimin e nevojave në përmirësimin e jetës dhe të drejtave të tyre në shoqëri.
—————————————————
Advancing Together (AT) zajedno sa predstavnicima Ministarstva administracije lokalne samouprave, g. Asllani i gđa. Ibiši, posetili napuštenu decu u opštini Gračanica.
Tokom posete procenjeno je ozbiljno stanje dece, njihovim potrebama, te razgovarali o mogućnostima saradnje u rešavanju potreba za unapređenjem njihovih života i prava u društvu.