( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together (AT), UNHCR Kosovo partner organization was part of the meeting organized by the Ombudsman on the occasion of the launching of the campaign “Equality for All” related to the promotion of the rights of persons with disabilities. Ombudsperson called upon to end discrimination and to promote diversity, tolerance, and inclusiveness.
—————————————————
Advancing Together (AT) organizatë partnere e UNHCR Kosovo ishte pjesë e takimit të organizuar nga Avokati i Popullit me rastin e nisjes së fushatës “Barazi për të Gjithë” lidhur me promovimin e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar. Avokati i Popullit bëri thirrje për t’i dhënë fund diskriminimit dhe për të promovuar diversitetin, tolerancën dhe gjithë përfshirjen.
—————————————————
Advancing Together (AT), partnerska organizacija UNHCR Kosovo bila je deo sastanka koji je Ombudsman organizovao povodom pokretanja kampanje „Jednakost za sve“ koja se odnosi na promociju prava osoba sa ograničenim sposobnostima. Ombudsman je zvao na okončanje diskriminacije i promovisanje različitosti, tolerancije i inkluzivnosti.