( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together (AT), a partner organization of UNHCR Kosovo organized today in Fushë Kosovë/Kosovo Polje an awareness- raising meeting with members of the Roma and Ashkali community living in the municipality of Fushë Kosovë/Kosovo Polje where human rights and their protection mechanisms were discussed. Participants in this meeting were representatives of Ombudsperson Institution, Agency for Free Legal Aid, UNHCR Kosovo, Municipal Office for Community and Return and CRPK.

————————————–

Advancing Together (AT), organizatë partnere e UNHCR Kosovo, sot në Fushë Kosovë organizoi një takim me karakter vetëdijësues, me pjesëtarë të komunitetit Rom dhe Ashkali që jetojnë në komunën e Fushë Kosovës ku u diskutua për të drejtat e njeriut dhe mekanizmat për mbrojtjen e tyre. Pjesëmarrës në këtë takim ishin përfaqësues të institucioneve përkatëse nga Institucioni i Avokatit të Popullit, Agjencioni për Ndihmë Juridike Falas, UNHCR Kosovo, Zyra për Komunitete dhe Kthim dhe CRPK.

————————————–

Advancing Together (AT), partnerska organizacija UNHCR Kosovo, danas u Kosovo Polje organizovao je sastanak o podizanju svesti sa pripadnicima zajednice Roma i Aškalija koji žive u opštini Kosovo Polje gde se razgovaralo o ljudskim pravima i mehanizmima njihove zaštite. Učesnici ovog sastanka bili su predstavnici iz Ombudsperson Institucije, Agencije za Besplatnu Pravnu Pomoć, UNHCR, Kancelarije za Zajednice i Povratak i CRP/K.