( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Your efforts and eagerness to learn will not only serve to empower yourselves but also other women you meet every day and as a consequence it will empower communities you live in. Strong, forward looking and economically empowered women are crucial to building the whole society” – said Nathalie Niedoba, Deputy Ambassador and Consul at the Embassy of Canada for Croatia and Kosovo, during a visit at the KTC Institute where 14 women and girls of non-majority communities are attending vocational trainings.

“We are thankful for the opportunity to learn and make a better living for ourselves” – Selvete.

Mirsada, a returnee in Gracanica that has lived for couple of years as a refugee in Germany, after testing her knowledge of German language with the Deputy-Ambassador, shared her plans for the future: “My husband and I are eagerly waiting for my Training Certificate since our plans are to start a small hairdressing business where we will provide hairdressing services for both women and men”.

“Përpjekjet dhe dëshira juaj për të mësuar nuk do të shërbejnë vetëm për të fuqizuar veten, por edhe gratë e tjera që takoni çdo ditë dhe si pasojë do të fuqizojnë komunitetet ku jetoni. Gratë e fuqishme, të avancuara dhe të fuqizuara ekonomikisht janë faktor kyҫ për ndërtimin e të gjithë shoqërisë”” – tha Nathalie Niedoba (zëvendës ambasadore dhe konsull në Ambasadën e Kanadasë për Kroacinë dhe Kosovën) gjatë një vizite në Institutin KTC ku 14 gra dhe vajza të komuniteteve joshumicë po ndjekin trajnime profesionale.

“Jemi mirënjohëse për mundësinë që na ofroni për të mësuar dhe për të bërë një jetë më të mirë për veten tonë” – (Selvete nga Plemetini i Obiliqit).

Mirsada, e kthyer në Graçanicë pasi ka jetuar disa vite si refugjate në Gjermani, pasi i testoi njohuritë e saj të gjuhës gjermane me zëvendësambasadoren, ndau dhe planet e saj për të ardhmen: “Unë dhe bashkëshorti im po presim me padurim përfundimin e trajnimit dhe Certifikatën pasi planet tona janë të hapim një biznes të vogël parukerie ku do të ofrojmë shërbime parukerie si për femra ashtu edhe për meshkuj”.

Vaši napori i želja za učenjem neće poslužiti samo za osnaživanje vas samih, već i drugih žena koje svakodnevno srećete i kao posledica toga osnažiće zajednice u kojima živite. Snažne, napredne i ekonomski osnažene žene su ključni faktor za izgradnju celog društva” – rekla je Nathalie Niedoba, zamenica ambasadora i konzulica u Ambasadi Kanade za Hrvatsku i Kosovo, tokom posete Institutu KTC gde 14 žena i devojaka iz nevećinskih zajednica pohađa stručne obuke.

„Zahvalni smo na prilici da učimo i bolje živimo za sebe“ – Selvete.

Mirsada, povratnica u Gračanicu koja već nekoliko godina živi kao izbeglica u Nemačkoj, nakon provere znanja nemačkog jezika kod zamenika ambasadora, podelila je planove za budućnost: „Suprug i ja željno čekamo moju obuku Sertifikat jer su nam planovi da pokrenemo mali frizerski biznis gde ćemo pružati frizerske usluge za žene i muškarce”.