( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

The latest report from Advancing Together presents a thorough analysis of the social cohesion of the returnees in Kosovo, with a specific emphasis on their integration experiences, security concerns, trust in institutions, and community dynamics. The report not only seeks to shed light on these complexities but also provides actionable recommendations to enhance effective community engagement, communication, and collaboration between returnees and the local community.

The assessment and report “𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗵𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗥𝗲𝘁𝘂𝗿𝗻𝗲𝗲𝘀 𝗶𝗻 𝗞𝗼𝘀𝗼𝘃𝗼” were supported by UNHCR Kosovo.

Access the full report through the following link:

Raporti i fundit i Advancing Together (AT)  paraqet një analizë të plotë të kohezionit social të të kthyerve në Kosovë, me theks të veçantë në përvojat e tyre të integrimit, shqetësimet rreth sigurisë, besimin në institucione dhe dinamikën e komunitetit. Raporti jo vetëm që kërkon të hedhë dritë mbi këto kompleksitete por gjithashtu ofron rekomandime të zbatueshme për të rritur angazhimin efektiv të komunitetit, komunikim dhe bashkëpunim ndërmjet të kthyerve dhe komunitetit lokal.

Vlerësimi dhe raporti “𝗞𝗼𝗵𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗶 𝘁ë 𝗞𝘁𝗵𝘆𝗲𝗿𝘃𝗲 𝗻ë 𝗞𝗼𝘀𝗼𝘃ë” është mbështetur nga UNHCR – Misioni në Kosovë

Qasja në raportin e plotë përmes link-ut të mëposhtëm:

Najnoviji izveštaj „Advancing Together“ predstavlja detaljnu analizu društvene kohezije povratnika na Kosovu, sa posebnim naglaskom na njihova iskustva integracije, zabrinutost za bezbednost, poverenje u institucije i dinamiku zajednice. Izveštaj ne samo da nastoji da rasvetli ove složenosti, već i daje primenljive preporuke koje za unapređenje efektivnog angažovanja zajednice, komunikacije i saradnje između povratnika i lokalne zajednice.

Procenu i izveštaj „𝗦𝗼𝗰𝗶𝗷𝗮𝗹𝗻𝗮 𝗸𝗼𝗵𝗲𝘇𝗶𝗷𝗮 𝗽𝗼𝘃𝗿𝗮𝘁𝗻𝗶𝗸𝗮 𝗻𝗮 𝗞𝗼𝘀𝗼𝘃𝘂“ podržao je UNHCR Kosovo.

Pristupite celom izveštaju preko sledećeg linka: