( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together (AT) partner organization of UNHCR Kosovo and implementer of the Vocational Training component within the Program “Multi-Partner Trust Fund” #FMMP, has distributed Certificates to 10 men from roma, ashkali and egyptian communities from the municipality of Ferizaj/Urosevac, who have completed Vocational Training in the field of Electric installation. This training aims to improve the economic situation, social inclusion and their easy reintegration into society. The whole process during this training conducted by the contracted company – KIMERK, was accomplished successfully and all participants have expressed gratitude and appreciation for the opportunity to be part of this training. “AT” wishes all participants success in their professional journey and inclusive integration as easily as possible in society.

Advancing Together – AT organizatë partnere e UNHCR Kosovo dhe zbatuese e komponentit të Trajnimit Profesional në kuadër të programit “Fondi i Mirëbesimit Multi-Partner” #FMMP, ka shpërndarë Certifikata për 10 burra nga komunitetet rom, ashkali dhe egyptian nga komuna e #Ferizajit, të cilët kanë përfunduar trajnimin profesional në fushën e Instalimeve Elektrike. Ky trajnim synon të përmirësojë situatën ekonomike, përfshirjen sociale dhe riintegrimin e tyre më të lehtë në shoqëri. I gjithë procesi gjatë këtij trajnimi të kryer nga kompania e kontraktuar – KIMERK, u realizua me sukses dhe të gjithë pjesëmarrësit kanë shprehur mirënjohje dhe vlerësim për mundësinë për të qenë pjesë e këtij trajnimi. “AT” i uron të gjithë pjesëmarrësve sukses në rrugëtimin e tyre profesional dhe integrim gjithëpërfshirës sa më lehtë në shoqëri.

„Advancing Together“ (AT), partnerska organizacija UNHCR Kosovo i sprovodilac stručnog osposobljavanja u okviru programa ” “Multi-Partnerski Poverinički Fond” #MPTF, podelio je sertifikate za 10 muškaraca iz romske, ashkali i egyptian zajednice iz opštine #Uroševac, koji su završili profesionalnu obuku u oblasti elektroinstalacije. Cilj ovog treninga je poboljšanje ekonomske situacije, socijalna inkluzija i njihova lakša reintegracija u društvu. Čitav proces tokom ove obuke koju je sprovela ugovorena kompanija – KIMERK, uspešno je ostvaren i svi učesnici su izrazili zahvalnost i poštovanje za datu mogučnos da budu deo ove obuke. Organizacija „AT“ svim učesnicama želi puno uspeha na njihovom profesionalnom putu i ​​njihovu lakšu integraciju u društvo.