( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

The Report of the Civil Society Organization (CSO) on the Situation of Human Rights in Kosovo for 2021 has been published, where among about 37 other organizations Advancing Together (AT) contributed in various areas of human rights, with special emphasis on the rights of persons for free movement and the rights of non-majority communities.

The report assesses, inter alia, civil and political rights; economic, social and cultural rights; the rights of certain groups and persons as well as a number of specific human rights issues.

For more information, see link below;

U publikua Raporti i Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC) mbi Situatën e të Drejtave të Njeriut në Kosovë për vitin 2021, ku në mesin e rreth 37 organizatave të tjera Advancing Together (AT), ka kontribuar në fusha të ndryshme të të drejtave të njeriut, me theks të veçantë në të drejtat e personave për lëvizje të lirë dhe të drejtave të komuniteteve jo-shumicë.

Raporti mes tjerash, vlerëson të drejtat civile dhe politike; të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore; të drejtat e grupeve dhe personave të caktuar si dhe një numër çështjesh specifike që ndërlidhen me të drejtat e njeriut.

Për më shumë, shihni vegzën më poshtë:

Objavljen je Izveštaj organizacija civilnog društva (OCD) o stanju ljudskih prava na Kosovu za 2021, gde je između oko 37 drugih organizacija Advancing Together (AT), doprinio je u različitim oblastima ljudskih prava, sa posebnim osvrtom na prava osoba na slobodno kretanje i prava nevećinskih zajednica.

Izveštaj ocenjuje, između ostalog, građanska i politička prava; ekonomska, socijalna i kulturna prava; prava određenih grupa i lica kao i niz specifičnih pitanja u vezi sa ljudskim pravima.

Za više informacija, pogledajte link ispod;