( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

The Report of Civil Society Organizations on the Situation of Human Rights in Kosovo for 2022 was published. Among about 37 other organizations, Advancing Together has contributed in various areas of human rights, with special emphasis on the rights of non-majority communities, including the situation of returnees and internally displaced persons.

The report deals with civil and political rights, economic, social and cultural rights, rights of persons in vulnerable situations, including non-majority communities. The findings of the research resulted in 163 recommendations addressed to Kosovo institutions for the improvement of the Human Rights Situation in Kosovo.

For more, see the link below:

U publikua Raporti i Organizatave të Shoqërisë Civile mbi Situatën e të Drejtave të Njeriut në Kosovë për vitin 2022, ku në mesin e rreth 37 organizatave të tjera Advancing Together, ka kontribuar në fusha të ndryshme të të drejtave të njeriut, me theks të veçantë në të drejtat e komuniteteve jo-shumicë, duke përfshirë edhe situaten e të kthyerve dhe personave të zhvendosur brenda vendit.

Raporti trajton të drejtat civile dhe politike, të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore, të drejtat e personave në situata të cenueshme, përfshir këtu komunitetet jo-shumicë.  Të gjeturat e hulumtimit kanë rezultuar me 163 rekomandime drejtuar institucioneve të Kosovës për përmirësimin e Situatës së të Drejtave të Njeriut.

Për më shumë, shihni vegzën më poshtë:

Objavljen je Izveštaj organizacija civilnog društva o stanju ljudskih prava na Kosovu za 2022 godinu, gde je, između oko 37 drugih organizacija, Advancing Together dala doprinos u različitim oblastima ljudskih prava, sa posebnim akcentom na prava nevećinskih zajednica, uključujući i situaciju povratnika i interno raseljenih lica.

Izveštaj se bavi građanskim i političkim pravima, ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, pravima osoba u ranjivim situacijama, uključujući i nevećinske zajednice. Rezultati istraživanja rezultirali su sa 163 preporuka upućene Kosovskim institucijama za unapređenje stanja ljudskih prava.

Za kompletan izveštaj, pogledajte link ispod: