( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Executive Director of the organization “Advancing Together” (AT) Mr. Bashkim Ibishi held a meeting with the Deputy Minister for Communities and Returns, Mr. Gazmend Salijevic, who informed about the activities of the organization, focusing on issues related to the area of human rights, respectively the promotion of the rights of non-majority communities in Kosovo, returnees and internally displaced persons.
Deputy Minister Mr. Salijevic emphasized his full support for cooperating with the AT in areas related to the promotion and empowerment of non-majority communities, their inclusion, and equal access to rights and services.
——————————–
Drejtori Ekzekutiv i organizatës “Advancing Together” (AT) z. Bashkim Ibishi zhvilloi takim me Zëvendës Ministrin për Komunitete dhe Kthim z. Gazmend Salijevic të cilin e njoftoi lidhur me aktivitetet e organizatës, duke u fokusuar tek çështjet të cilat lidhen me fushën e të drejtave të njeriut, respektivisht promovimin e të drejtave të komuniteteve jo-shumicë në Kosovë, personat e kthyer dhe personat e zhvendosur brenda vendit.
Zëvendës Ministri z. Salijevic theksoi përkrahjen e tij të plotë për të bashkëpunuar me AT-në, në fushat të cilat kanë të bëjnë me promovimin dhe fuqizimin e komuniteteve jo-shumicë, gjithë përfshirje dhe qasjen e tyre të barabartë në të drejta dhe shërbime.

——————————–
Izvršni direktor organizacije “Advancing Together” (AT) g. Bashkim Ibishi održao je sastanak sa Zamenikom Ministra za Zajednice i Povratak, g. Gazmend Salijević kojeg je obavestio o aktivnostima organizacije, fokusirajući se na pitanja koja se odnose na oblast ljudskih prava, odnosno na promociju prava nevećinskih zajednica na Kosovu, povratnika i interno raseljenih lica.
Zamenik ministra g. Salijević je naglasio svoju punu podršku saradnji sa AT, u oblastima vezanim za promociju i osnaživanje nevećinskih zajednica, uključujući njihovo sveobuhvatnost i njihov jednak pristup pravima i uslugama.