( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Executive Director from Advancing Together (AT) Mr. Bashkim Ibishi held a meeting with the Minister of Local Government Administration, Mr. Elbert Krasniqi where he informed the Minister about the activities of the organization focusing on issues related to the field of promoting the rights of communities.
Minister Mr. Krasniqi stressed his full support for the continuation of cooperation and organization of activities related to the promotion and empowerment of non-majority communities.
————————
Drejtori Ekzekutiv nga Advancing Together (AT) z. Bashkim Ibishi zhvilloi takim me Ministrin e Administrimit të Pushtetit Lokal z. Elbert Krasniqi ku njoftoi Ministrin për aktivitetet e organizatës duke u fokusuar tek çështjet të cilat lidhen me fushën e promovimit të të drejtave të komuniteteve.
Ministri z. Krasniqi theksoi përkrahjen e tij të plotë për vazhdimin e bashkëpunimit dhe organizimin e aktiviteteve të cilat kanë të bëjnë me promovimin dhe fuqizimin e komuniteteve jo-shumicë.
————————
Izvršni direktor organizacije “Advancing Together” (AT) G -din Bashkim Ibishi održao je sastanak sa ministrom za administraciju lokalne samouprave G -din Elbert Krasnići gde je informisao ministra o aktivnostima organizacije fokusirajući se na pitanja koja se odnose na oblast promocije prava zajednica.
Ministar G -din Krasnići je naglasio svoju punu podršku nastavku saradnje i organizovanje aktivnosti u vezi sa promocijom i osnaživanjem nevećinskih zajednica.
————————