( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Executive Director of Advancing Together (AT) had separate meetings with the Municipal Mayors of municipalities of Gracanice/a, Kline/a and Novoberde/Novo Brdo and AT’s team also met with the Chief of Cabinet to the Municipal Mayor of Gjilan/Gnjilane. The aim of these meetings was to discuss issues of common interest informing them about AT’s projects and activities in the area of promotion of community rights. Advancing Together has informed the respective municipalities about the new Project “Be my Partner for Welfare” that will be implemented by AT in these municipalities, which expects to strengthen communication between communities and local authorities to address community needs and improve their access to rights and services.
The project is supported by UNMIK
Drejtori Ekzekutiv nga Advancing Together (AT) ka pasur takime të veçanta me kryetarët e komunave të Graçanicës, Klinës dhe Novobërdës si dhe ekipi i AT-së u takua me Shefen e Kabinetit të kryetarit të Komunës së Gjilanit. Qëllimi i këtyre takimeve ishte diskutimi i çështjeve me interes të përbashkët duke i informuar ata për projektet dhe aktivitetet e AT në fushën e promovimit të të drejtave të komuniteteve. Advancing Together i ka informuar komunat përkatëse për projektin e ri “Bëhu Partneri im për Mirëqenie” që do të zbatohet nga AT në këto komuna, i cili parasheh forcimin e komunikimin në mes të komuniteteve dhe autoriteteve lokale për të adresuar nevojat e komuniteteve si dhe për të përmirësuar çasjen e tyre në të drejta dhe shërbime.
Projekti mbështetet nga UNMIK-u.
Izvršni direktor Advancing Together (AT) sastao se sa gradonačelnicima opština Gračanica, Klina i Novo Brdo, i AT tim se sastao sa šefom kabineta gradonačelnika Opštine Gnjilane. Svrha ovih sastanaka je bila da se razgovara o pitanjima od zajedničkog interesa kroz informisanje o projektima i aktivnostima u oblasti promocije prava zajednica. Advancing Together je obavestio opštine o novom projektu „Budi moj partner za dobrobit“ koji će AT sprovoditi u gore navedenim opštinama, a koji predviđa jačanje komunikacije između zajednica i lokalnih vlasti da bi se adresirale potrebe zajednica kao i poboljšanje njihovog pristupa pravima i uslugama.
Projekat je podržavan od strane UNMIK-a.