( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Mr. Bashkim Ibishi, Executive Director of Advancing Together (AT), met with Mr. Nenad Rašić, Minister for Communities and Return, whereby they discussed issues related to creating better conditions for all communities, and especially for the integration of returnees and internally displaced persons.

Minister Rašić expressed his willingness to cooperate with the AT on any issue of common interest, in particular on the rights and inclusiveness of communities.

Advancing Together is a UNHCR Kosovo partner organization.
Z. Bashkim Ibishi, Drejtori Ekzekutiv i Advancing Together (AT), u takua me z. Nenad Rašić, Ministër për Komunitete dhe Kthim me të cilin biseduan për qështjet që kanë të bëjnë me krijimin e kushteve më të mira për të gjithë komunitetet, dhe në veqanti për integrimin e të kthyerve dhe personave të zhvendosur brenda vendit.

Ministri Rašić shprehu gatishmërinë për të bashkëpunuar me AT-në për çdo çështje me interes të përbashkët, në veçanti për të drejtat dhe gjithëpërfshirjen e komuniteteve.

Advancing Together është organizatë partnere e UNHCR Kosovo.
G. Bashkim Ibishi, izvršni direktor organizacije Advancing Together (AT), sastao se sa g. Nenad Rašić, ministrom za zajednice i povratak, sa kojim je razgovarao o pitanjima vezanim za stvaranje boljih uslova za sve zajednice, a posebno o integraciji povratnika i interno raseljenih lica.

Ministar Rašić je izrazio spremnost da sarađuje sa organizacijom AT na bilo kom pitanju od zajedničkog interesa, a posebno u pogledu prava i inkluzije zajednica.

Advancing Together je partnerska organizacija UNHCR Kosovo.