( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Today for the second time, Emergency Commission for the Prevention of COVID-19 Spreading in Gjilan/Gnjilane in cooperation with “Advancing Together”, UNHCR’s partner organization, has distributed 120 food packages to vulnerable families, Roma and Ashkali community members in this municipality. Among the beneficiaries of this assistance are also 12 returned families.

#AdvancingTogether
UNHCR Kosovo
#StayHome
#Covid19

Sot për herë të dytë, Komisioni Emergjent Komunal për Parandalim të Përhapjes së COVID-19 në Gjilan, në bashkëpunim me “Advancing Together” (AT), organizatë partnere e UNHCR-it, ka bërë shpërndarjen e 120 pakove ushqimore, për familjet e cenueshme, pjesëtarë të komuniteteve Rom dhe Ashkali në këtë komunë. Në mesin e familjeve përfituese janë edhe 12 familje të kthyera.

Danas po drugi put, Komisija za Vanredne Situacije za Sprečavanje Širenja COVID-19 u Gnjilane, u saradnju sa “Advancing Together” partnerske organizacije UNHCR-a, podelila je 120 prehrambenih paketa, za ugrožene porodice, pripadnicima romske i aškalijske zajednice u ovoj opštini. Među korisnicima ove pomoći, su takođe i 12 vraćene porodice.