( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Bahtalo 8 Aprili
Lumiyako Dive e Romengo

Urime 8 Prilli
Dita Botërore e Romëve

Čestitamo 8 April
Svetski Dan Roma

Happy 8th of April
International Roma Day

Kjo ditë, synon të rrisë ndërgjegjësimin mbi sfidat me të cilat përballet komuniteti Rom në të gjithë botën. Sot, më shumë se kurrë po mësojmë nevojën që të jemi solidar me njëri-tjetrin, sot më shumë se kurrë duhet të kuptojmë, se të vetëm nuk mund të zhvillohemi.
Koha në të cilën gjendemi, po na kujton sa i rëndësishëm është të qenit së bashku dhe pjesë e shoqërisë pa dallim e pa diskriminim.
Kosova është dhe duhet të jetë vend i të gjitha komuniteteve, me perspektiva të barabarta për të gjithë!

Ovaj dan, ima za cilj da podigne svest o izazovima sa kojima se romska zajednica suočava širom sveta. Danas, više nego ikad uočavamo potrebu da budemo solidarni jedni s drugima, danas više nego ikad trebamo shvatiti da se sami ne možemo razvijati. Vrijeme u kojem se nalazimo podsjeća nas na to koliko je važno biti zajedno i dio društva bez razlike ili diskriminacije. Kosovo jeste i treba da bude mesto svih zajednica, sa istim i jednakim perspektivama za sve!

This day aims to raise awareness on challenges that the Roma community faces around the whole world. Today, more than ever, we should reflect that we cannot develop and prosper alone, and that solidarity among each other is crucial towards reaching this path.
Nowadays we are always being told how important is to be together and part of a society without distinction and discrimination. Kosovo is and will be a place of all communities enjoying equal opportunities and prospective.