( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
𝟏-𝐬𝐭 𝐉𝐮𝐧𝐞 – 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐝𝐫𝐞𝐧’𝐬 𝐃𝐚𝐲, is a momentum to raise awareness about issues faced by children all over the world, in particular returnee children, internally displaced ones and refugees. All over the world, children found in displaced situations face challenged related to education, access to health services and different forms of exclusions. Achieving a social justice, has become a critical mission all over the world.
Are you motivated to make a difference for the children of tomorrow? Now is the time to raise your voice!
𝟏 𝐐𝐞𝐫𝐬𝐡𝐨𝐫𝐢 – 𝐃𝐢𝐭𝐚 𝐞 𝐅ë𝐦𝐢𝐣ë𝐯𝐞, është një moment për të rritur ndërgjegjësimin për çështjet me të cilat përballen fëmijët në të gjithë botën, veçanërisht fëmijët e kthyer, të zhvendosurit brenda vendit dhe refugjatët. Në të gjithë botën, fëmijët që gjenden në situata të zhvendosjes përballen me sfida në lidhje me arsimin, qasjen në shërbimet shëndetësore dhe forma të ndryshme të përjashtimit. Arritja e një drejtësie sociale, është kthyer në një mision kritik në të gjithë botën.
A jeni të motivuar për të bërë një ndryshim për fëmijët e së nesërmes? Tani është koha për të ngritur zërin!
𝟏. 𝐣𝐮𝐧 – 𝐃𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐭𝐚, je zamah za podizanje svesti o problemima sa kojima se suočavaju deca širom sveta, posebno deca povratnici, interno raseljena lica i izbeglice. Širom sveta, deca koja se nalaze u raseljenim situacijama suočavaju se sa izazovima u vezi sa obrazovanjem, pristupom zdravstvenim uslugama i različitim oblicima isključenosti. Postizanje socijalne pravde postalo je kritična misija širom sveta.
Da li ste motivisani da napravite razliku za decu sutrašnjice? Sada je vreme da podignete svoj glas!