( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together (AT), partner organization of UNHCR Kosovo, advocated with Immunization Center in Peja/Pec municipality for the immunization of children from Egyptian community in Peja/Pec municipality. As a result of these efforts, 21 Egyptian returnee children are immunized by the mobile team in the villages of Nakull/Naklo and Brestovik.

——————————————-

Advancing Together (AT) organizatë partnere e UNHCR Kosovo, avokoi me Qendrën e Imunizimit në komunën e Pejës për vaksinimin e fëmijëve të komunitetit egjiptianë në komunën e Pejës. Si rezultat i këtyre përpjekjeve, 21 fëmijë egjiptianë të kthyer janë imunizuar nga ekipi mobil në fshatrat Nakull dhe Brestovik.

——————————————-

Advancing Together (AT), partnerska organizacija UNHCR Kosovo, avocirala sa Centar za imunizaciju u opštini Peć za vakcinaciju dece egipatske zajednice u opštini Peć. Kao rezultat ovih napora, mobilni tim je imunizovao 21 egipatsku decu povratnika u selima Nakull i Brestovik.