( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

In light of increased number of digital services, AT conducted a research study with the returnee community to evaluate the impact of these technological advancements on the reintegration process.

For a deeper understanding of the advantages and challenges faced by returnees, we invite you to explore the report “Impact of Digital Equity on the Reintegration of Returnees in Kosovo.”

The research was conducted with the support  of UNHCR Kosovo.

Access the full report through the following link:

Duke marrë parasysh rritjen e numrit të shërbimeve digjitale, AT kreu një hulumtim me komunitetin e të kthyerve për të vlerësuar ndikimin e këtyre përparimeve teknologjike në procesin e riintegrimit.

Për të kuptuar më shumë mbi përparësitë dhe sfidat me të cilat përballen të kthyerit, ju ftojmë të lexoni raportin “Ndikimi i barazisë digjitale në riintegrimin e të kthyerve në Kosovë”.

Hulumtimi është kryer me mbështetjen e UNHCR-së në Kosovë.

Raportin e plotë mund ta gjeni përmes lidhjes së mëposhtme:

Objavljen je U svetlu povećanog broja digitalnih usluga, AT je sproveo istraživanje među zajednicom povratnika kako bi procenio uticaj ovog tehnološkog napretka na proces reintegracije.

Za dublje razumevanje prednosti i izazova sa kojima se suočavaju povratnici, pozivamo vas da proučite izveštaj „Uticaj digitalne jednakosti na reintegraciju povratnika na Kosovu“.

Istraživanje je sprovedeno uz podršku UNHCR Kosovo.

Pristupite celom izveštaju preko sledećeg linka: