( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Këtë vit, festimi i Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve është larg nga e zakonshmja, për shkak të pandemisë shkollat janë të mbyllura dhe rrugët te boshatisura.
Iniciativa e organizatës “Advancing Together” (AT) me fëmijë e komuniteteve jo-shumicë, të kthyerve dhe atyre të zhvendosur, që këta fëmijë të shprehin ndjenjat e tyre gjatë kësaj kohe të mbylljes kolektive përmes artit ka zgjuar pasionin e tyre për jetën dhe të drejtat e tyre.
Në shenjë mirënjohjeje për punën e tyre artistike, AT këtyre fëmijëve ju shpërndau nga një dhuratë me materiale shkollore për të mbështetur edukimin e tyre.

Ove godine obeležavanje Međunarodnog dana dece daleko je od uobičajenog, jer zbog pandemije škole su zatvorene, a ulice prazne. Inicijativa organizacije “Advancing Together” sa decom iz nevećinskih zajednica, povratnicima i interno raseljenim licima, da ova deca izraze svoja osećanja u ovo vreme kolektivnog zatvaranja kroz umetnost probudila je njihovu strast za životom i njihova prava. Kao zahvalnost njihovom umetničkom radu, AT je deci distribuirao školske materijale kako bi podržao njihovo obrazovanje.

This year, celebration of International Children’s Day is far from usual, as due to pandemic, schools are closed and streets empty.
“Advancing Together” initiative with children from non-majority communities, returnee and IDPs, to express their feelings during this time of collective closure through art has awakened their passion for life and their rights.
As an appreciation to their artwork, AT distributed school materials to these children to support their education.

#WorldChildrensDay