( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Persons with Disabilities, especially returnees, internally displaced persons and families in need, even in normal circumstances have been challenged in realizing their rights to quality services, social inclusion and adequate infrastructure. Already this challenge is further deepened as a result of the global crisis from pandemic Covid-19!The commitment of all, for the realization of the rights of Persons with Disabilities, it is not just a matter of justice, but an investment in a common future and an essential condition for upholding human rights!
“Advancing Together” (AT) constantly stands close to the People with Disabilities, what about you!?

Sot shënohet Dita Ndërkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuara
Personat me Aftësi të Kufizuara, posaçërisht të kthyerit, të zhvendosurit dhe familjet në nevojë, edhe në rrethana normale janë sfiduar në realizimin e të drejtave të tyre në shërbime kualitative, përfshirje sociale si dhe infrastrukture të përshtatshme. Tashmë kjo sfidë është thelluar edhe më shumë si pasojë e krizës globale nga pandemia COVID-19!Angazhimi i të gjithëve, për realizimin e të drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuara, nuk është vetëm çështje e drejtësisë, por investim në një të ardhme të përbashkët dhe kusht thelbësor për të mbështetur të drejtat e njeriut!Organizata “Advancing Together” (AT) në vazhdimësi qëndron pranë Personave me Aftësi të Kufizuara, e Ju!?

Danas se obeležava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom
Osobe sa invaliditetom, a posebno povratnici, interno raseljeni i porodice u potrebi, su čak i u normalnim okolnostima su osporeni u ostvarivanju svojih prava u kvalitetnim uslugama, socijalnoj inkluziji i odgovarajućoj infrastrukturi. Sada se ovaj izazov još više produbio kao rezultat svetske krize od pandemije COVID-19!Posvećenost sviju nas za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom, nije samo stvar pravde, već ulaganje u zajedničku budućnost i osnovni uslov za podršku ljudskih prava!Organizacija „Advancing together“ (AT) stalno stoji uz osobe sa invaliditetom, a vi!?

#përtëDrejtatePersonavemeAftësitëKufizuara#TëNdryshëmportëBarabartë#AdvancingTogether#UNHCRKosovo